Công bố thông tin

22/11/2023 CBTT về Nghị quyết của HĐQT và TB ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
15/10/2023 CBTT về tình hình người hành nghề chứng khoán
07/08/2023 CBTT Báo cáo về hoạt động quản trị rủi ro bán niên năm 2023 của Công ty
18/07/2023 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023
02/07/2023 TB áp dụng điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân
27/06/2023 CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC Năm 2023 của Công ty
04/05/2023 CBTT Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023
12/04/2023 CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi
11/04/2023 CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi
10/04/2023 CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi
10/04/2023 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
10/04/2023 CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường
22/03/2023 CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
20/03/2023 CBTT Báo cáo thường niên năm 2022
16/03/2023 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Năm 2022
27/02/2023 CBTT Thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
07/02/2023 Thông báo ngày cuối cùng đăng ký quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
30/01/2023 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
13/01/2023 CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7
Xem thêm
22/12/2022 CBTT Thay đổi Kế toán trưởng
12/12/2022 CBTT Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
29/11/2022 CBTT Giấy phép điều chỉnh v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật
22/11/2022 CBTT Quyết định chấm dứt hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ
22/11/2022 CBTT Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
21/11/2022 CBTT Đơn từ nhiệm Kế Toán Trưởng
02/11/2022 CBTT Điều lệ sửa đổi bổ sung
02/11/2022 CBTT Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ
20/10/2022 CBTT Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua giao dịch mua CCTG
13/10/2022 CBTT Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua giao dịch mua CCTG
12/10/2022 CBTT Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022
09/10/2022 CBTT Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc
09/10/2022 CBTT Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
06/10/2022 CBTT Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua giao dịch mua CCTG
06/10/2022 CBTT Đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc
30/08/2022 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ thành viên
12/08/2022 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/6/2022
01/08/2022 CBTT v/v ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
25/07/2022 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
23/05/2022 CBTT Giấy phép điều chỉnh v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật
28/04/2022 CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
28/04/2022 CBTT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty
28/04/2022 CBTT v/v thay đổi thành viên HĐQT
28/04/2022 CBTT Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật
07/04/2022 THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
03/04/2022 CBTT đơn từ nhiệm TV HĐQT
27/03/2022 CBTT Báo cáo thường niên năm 2021
15/03/2022 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
09/03/2022 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 31/12/2021
30/01/2022 CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Xem thêm
21/02/2022 Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin mới
28/12/2021 CBTT v/v bổ nhiệm Chuyên viên kiểm soát tuân thủ thuộc phòng Kiểm soát nội bộ
12/08/2021 CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/6/2021
05/08/2021 CBTT v/v thay đổi nhân sự Kiểm soát nội bộ
26/07/2021 VFC_CBTT_Thay đổi kế toán trưởng
19/07/2021 VFC - CBTT Thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ
04/07/2021 VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chín
29/06/2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
23/06/2021 VFC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17/06/2021 VFC - Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công bố thông tin
01/06/2021 Công bố thông tin Địa chỉ trụ sở chính mới và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty
28/04/2021 Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
28/04/2021 Công bố thông tin v/v thay đổi thành viên HĐQT
28/04/2021 Công bố thông tin v/v bầu Chủ tịch HĐQT
28/04/2021 Công bố thông tin v/v ban hành Điều lệ của công ty
05/04/2021 Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
28/03/2021 Công bố thông tin BCTC 2020
28/03/2021 Công bố thông tin tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2020
01/03/2021 Công bố thông tin Thay đổi Kế toán trưởng Công ty CP QLQ Việt Cát
Xem thêm

Báo cáo tài chính