About Us

CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/6/2022

Saturday, 13 August 2022 09:10

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng công bố:

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/6/2022

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm