About Us

CBTT Giấy phép điều chỉnh v/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Tuesday, 24 May 2022 09:43

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng công bố:

Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK ngày 23/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm: tại đây