About Us

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Friday, 29 April 2022 15:08

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng công bố:

 Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 v/v bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm: tại đây