About Us

CBTT v/v thay đổi thành viên HĐQT

Friday, 29 April 2022 15:03

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng công bố:

 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN thông qua việc:

·       Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Thanh Trà; 

·       Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thu Hương trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm: tại đây