About Us

CBTT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

Friday, 29 April 2022 14:58

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng công bố:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 29/04/2022.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm: tại đây