About Us

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Friday, 29 April 2022 14:53

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng công bố:

  • Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 29/04/2022
  • Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 29/04/2022
Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm: tại đây