About Us

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Friday, 08 April 2022 15:10

CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC) trân trọng thông báo về:

-  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

·       Thời gian: 9h00 sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022

·       Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội.

-  Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

 

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

Thư mời họp ĐHĐCĐTN 2022

Chương trình họp ĐHĐCĐTN 2022

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự

Quy chế Tổ chức Đại hội

Báo cáo của HĐQT

Tờ trình số 01

Dự thảo Điều lệ 2022

Bảng so sánh Điều lệ 2021 - 2022

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

- Tờ trình số 02

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Văn bản thành lập nhóm đề cử thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT