About Us

VFC_CBTT_Báo cáo tài chính & Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2021

Friday, 13 August 2021 09:59

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát xin gửi:

- Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 được soát xét của Công ty

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:-

 - VFC_CBTT_Bao_cao_tai_chinh&bao_cao_ty_le_tai_chinh_ban_nien_2021