About Us

VFC - Thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ

Friday, 06 August 2021 06:39

Nội dung công bố thông tin: Ngày 06/8/2021, Tổng giám đốc đã ra quyết định số 02/2021/QD-TGD, theo đó, ông Cao Văn Hiếu (CCCD số 030081002770 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 19/01/2021) không còn làm nhân viên thuộc Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty.
 
Chi tiết Công bố thông tin xem tại đây