About Us

VFC_CBTT_Thay đổi kế toán trưởng

Tuesday, 27 July 2021 02:25

VFC gửi công bố thông tin: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 26/7/2021.

Cụ thể như sau:

- Kế toán trưởng cũ: bà Chu Thị Kim Oanh

- Kế toán trưởng mới: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Thông tin chi tiết xem tại đây