About Us

VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021

Monday, 05 July 2021 09:20

VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021

Ngày 05/7/2021, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiêm toán - Tư vấn Đất Việt, theo đó, Công ty TNHH Kiêm toán - Tư vấn Đất Việt là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét và kiêm toán báo cáo tài chinh và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty cho năm 2021.

 Vui lòng xem chi tiết Công bố thông tin tại đây