About Us

Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

Wednesday, 30 June 2021 02:42

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) xin thông báo về Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán