About Us

VFC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thursday, 24 June 2021 01:57

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (“Công ty”) thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện cho việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty cho năm tài chính 2021.

Trân trong kính trình.

Xem thêm: Tờ trình