About Us

VFC - Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công bố thông tin

Friday, 18 June 2021 08:18

 

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) xin thông báo về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền công bố thông tin như sau:

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 06/GUQ-VFC