About Us

VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021

05/07/2021

VFC ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021

Ngày 05/7/2021, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiêm toán - Tư vấn Đất Việt, theo đó, Công ty TNHH Kiêm toán - Tư vấn Đất Việt là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét và kiêm toán báo cáo tài chinh và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty cho năm 2021.

 Vui lòng xem chi tiết Công bố thông tin tại đây 

 

VFC - CBTT Thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ

20/07/2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) xin thông báo về việc thay đổi Nhân sự Kiểm soát nội bộ như sau:

- CBTT Thay đổi nhân sự kiểm soát nội bộ


 

VFC_CBTT_Thay đổi kế toán trưởng

27/07/2021

VFC gửi công bố thông tin: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 26/7/2021.

Cụ thể như sau:

- Kế toán trưởng cũ: bà Chu Thị Kim Oanh

- Kế toán trưởng mới: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Thông tin chi tiết xem tại đây 

   

VFC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/06/2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (“Công ty”) thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện cho việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty cho năm tài chính 2021.

Trân trong kính trình.

Xem thêm: Tờ trình

 

VFC - Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công bố thông tin

18/06/2021

 

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) xin thông báo về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền công bố thông tin như sau:

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 06/GUQ-VFC


 

   

Page 1 of 20